SONAX Jäänsulattaja, nestemäinen jääkaavin
Sonax

SONAX Jäänsulattaja, nestemäinen jääkaavin

Normaalihinta €7,90 €0,00 Yksikköhinta kohti
Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Nestemäinen jääkaavin. Sulattaa jään tuulilasista nopeasti ja suojaa uudelleen jäätymiseltä. Sumutetaan tuulilasille sekä pyyhkijänsulille ja annetaan hetken vaikuttaa. Antaa hyvän näkyvyyden.

De-Icer

Alkuperämaa: DE

Tullinimike: 38200000

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Varoitus
GHS02
Vaaralausekkeet
H226 Syttyvä neste ja höyry.
Turvalausekkeet
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P501 Hävitä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökningförbjuden.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.